Bild: Jukka Rasimus
Bild: Jukka Rasimus

Biofiltrering med däckflis minskar mängden kväve, fosfor och sulfat

Den som kommer till Heinola stads avloppsreningsverk i Finland känner en svag lukt i näsborrarna. Men den kommer inte från containern som står mitt på gården, i vilken man testar hur däckflis fungerar som biofiltreringsmaterial.

– Därifrån kommer ingen dålig lukt, eftersom man tillför processen syre, förklarar Sanni Pisto på Apila Groups, som genomför undersökningen. Resultaten av undersökning- en som slutfördes hösten 2013 är mycket hoppingivande.

– Mängden kväve har halverats och fosforns andel har sjunkit med en tredjedel. Det är betydelsefulla resultat eftersom ämnena orsakar över- gödning i vattendrag. Sulfat är ett salt och att det sjunker nästan till samma nivå som i normalt vatten är också en god nyhet. Själva biofiltreringen är en gam- mal uppfinning. Däckfliset, som är bärarämnet i detta fall, har till uppgift att ge biofilmen ett underlag att växa på. Däckfliset har en stor yta som bio- filmen kan använda som växtunder- lag och är därför mycket konkurrens- kraftigt jämfört med andra material.

– Biofilmen samlar in gödnings- ämnen från vattnet, bryter ner kvä- veföreningarna samt avlägsnar fosfor och sulfater. Biofiltreringen tillför ännu ett processteg i behandlingen av avloppsvattnet för att leda ut ännu renare vatten i vattendragen efter reningsprocessen.

Testanläggningen är mycket enkel till sin struktur. Vattnet pumpas in i testbehållare, där det går igenom bio- filtret och pumpas sedan ut igen. Idén kommer från Risto Tuominen, VD på Finsk Däckåtervinning. Han började intressera sig för om däckflis skulle kunna ersätta grus i små reningsverks absorptionsfält.

– Det skulle vara intressant att testa hur metoden fungerar i industriella reningsverk, funderar Sanni Pisto. Andra möjligheter med däckflis är rening av dräneringsvatten från lantbruk och torvproduktion. I forskningsprojektets slutrapport konstateras att däckflis potentiellt lämpar sig för filtrering av många olika typer av avloppsvatten. Sanni Pisto ser ljust på däckflisets framtid. Däckflis har många intressanta användningsområden.

Text: Vesa Vainio

 

Tillbaka