Brister i Stockholms Stads underlag för rekommendationer för konstgräs

Svensk Däckåtervinning AB har tagit del av det underlag för rekommendationer om konstgräs som nu skall beslutas för remiss inom Stockholms olika nämnder. Tyvärr ser vi att underlaget inte ligger i linje med den forskning som finns på området och vill därför komplettera det på ett antal punkter. Stockholms Stad riskerar annars att ett beslut fattas på felaktiga grunder och att beslutet därmed leder till högre kostnader och större negativ miljöpåverkan.

Vi har sammanfattat de viktigaste punkterna här:

  • I underlaget görs generaliseringar kring de olika materialen trots att innehållet kan skilja sig åt på väsentliga punkter beroende på var det kommer ifrån. Benämningarna kommer från vilken molekylstruktur som råmaterialet har (EPDM, TPE eller SBR) men inom varje typ finns många varianter med olika tillsatser.

    – Stockholms Stad har tex dragit slutsatser kring SBR-granulat till fotbollsplaner utifrån prover gjorda på ett annat SBR-material.

  • Slutsatserna kring hälsa är felaktiga – det finns en mängd studier som visar att det inte finns några risker med att spela på fotbollsplaner gjorda av SBR-granulat från återvunna däck.

    – Som jämförelse kan nämnas att de som arbetar med att tillverka eller hantera däck har betydligt större exponering än fotbollsspelare och inte heller hos dem syns några negativa hälsoeffekter.

  • Den spridning av mikroplaster som konstgräsplaner anklagats för har visat sig bero på att planerna kompakteras och fylls på av den anledningen. Detta har misstolkats som att granulat försvinner. De mindre mängder som lämnar planen kan i stor utsträckning hindras från att lämnas, eller återföras, med enkla skötselrutiner.

I underlaget saknas livscykelanalys och konsekvensanalys. Vad gäller t ex klimatpåverkan så har IVL konstaterat att EPDM-, respektive TPE-granulat innebär 11 gånger respektive 35 gånger så stor påverkan, än SBR-granulat.

I dokumentet finns fakta och referenser som belyser dessa punkter och som vi anser att Stockholms Stad bör ta hänsyn till när frågan behandlas.

Läs samtliga kompletteringar här >>