Lika villkor

Svensk Däckåtervinning verkar för att alla material ska bedömas utifrån samma kriterier när de används i olika tillämpningar.

Idag ställs olika krav på produkter av jungfruligt material och återvunnet. Processen att få ett material som myndigheterna stämplat som ”avfall” till att betraktas som nytt råmaterial eller en produkt är ofta lång. Samtidigt som vi inom den cirkulära ekonomin arbetar för att materialåtervinna mera sätter annan lagstiftning och tillämpning hinder i vägen för just detta. EU-kommissionen har identifierat problemet och kommer under 2017 att påbörja ett arbeta med att harmonisera REACH med avfallsdirektivet.

Riskbedömning för material som det väsentliga i olika tillämpningar 

Svenska lagstiftare och myndigheter har här möjligheten att ta täten genom att dels införa en riskbedömning för material som det väsentliga i olika tillämpningar (snarare än kemiskt innehåll) och dels att ställa samma krav, oavsett varifrån materialet kommer. Svensk Däckåtervinning anser att ett nära samarbete för att optimera samhällsnyttan vid användning av återvunnet material bör omfatta nya kriterier för användningen så att återvunnet material inte blir konkurrenshämmat per automatik.