2017 samlades det in ca 90 000 ton däck

Sammanfattning av Svensk Däckåtervinnings rapport 2017 till Naturvårdsverket (2018-08-21)

Majoriteten av de etablerade däckimportörerna och svenska tillverkare/regummerare är anslutna till Svensk Däckåtervinning (SDAB). 2017 samlades det från dessa in drygt 90 000 ton däck jämfört med 87 500 ton för 2016. 2017 återvanns totalt 88 000 ton jämfört med 83 500 ton under 2016.

Återvinningsgraden är hög, men det återstående lagret ökade ändå med ca 1 700 ton jämfört med 2016. Ökningen beror på att avsättningen av granulat försvårats på grund av oro kring materialets påverkan på hälsa och miljö. SDAB önskar därför att fortsätta utveckla dialogen med Naturvårdsverket inom följande områden:

  • Hur ska materialåtervinning kunna ske på ett säkert sätt så att jordens resurser sparas?
  • Hur ska återvunnet material kunna användas på samma villkor som jungfruligt material?
  • Hur ska en end-of-waste definition kunna etableras?
  • Hur ska den ökande privatimporten hanteras?
  • Hur hanterar vi de aktörer som under dagens lagstiftning väljer att inte ta sitt producentansvar?
  • Hur hanteras de som går runt producentansvarets mening genom etablering av alternativa system?
  • Hur hanterar vi biflöden från bildemonteringsverksamhet och aktörer som lämnar däckhögar i naturen efter att ha sorterat ut en mindre mängd användbara däck?
Anslutna leverantörsföretag

215 importörer och producenter är anslutna till Svensk Däckåtervinning. De anslutna företagen har under 2017 klarat av att leva upp till vad som stipuleras i förordningen om producentansvar för däck. Vid utgången av 2017 hade dessutom 45 bildemonterare avtal med SDAB däckomhändertagande.

11 500 hämtningar

Idag hämtas de uttjänta däcken hos i princip alla däckåterförsäljare (verkstäder). Ett stort antal kommuner har också avtalat med SDAB om att få däck hämtade på sina återvinningsstationer. 2017 genomfördes drygt 11 500 hämtningar på sammanlagt ca 5 000 aktiva hämtningsställen. Det totala antalet registrerade hämtningsställen är 6 300, men alla får inte hämtning varje år.

Viktigt med kontroll över flödet

I och med att de uttjänta däcken hämtas på verkstäderna och hos ett antal kommuner har SDAB kontroll över flödet av uttjänta däck. Det betyder att däck från exempelvis skrotbilar kan hållas från att belasta systemet. SDAB är också strikta kring att däck som använts för andra ändamål inte får lämnas in fritt. Exempel på detta är krockskydd från go-cart-banor, ensilagevikter, fendrar och sprängmattor.

Många användningsområden

Material från däck efterfrågas från ett antal aktörer inom ett flertal tillämpningsområden. Granulat används huvudsakligen som fyllnadsmaterial i konstgräsplaner och i asfaltsblandningar. Däck-chips efterfrågas för dräneringslager samt för vattenrening. Potentialen för att öka materialåtervinningen är stor, vilket ligger helt i linje med överordnade politiska mål, men bromsas idag av regelverket. Reglerna för användning av återvunnet material är inte konsekventa och skiljer sig från reglerna för användning av jungfruligt material i samma tillämpningar.

Missuppfattningar skadar återvinningen

Däckgranulat har i media fortsatt utpekats som dels hälsofarligt och dels en källa till mikroplaster i havet, trots att både amerikanska och europeiska studier pekar på motsatsen. SDAB har genom skrivelser till bland annat Naturvårdsverket påtalat de mycket stora brister som finns i rapporten om mikroplaster. Rapporten använder en bruttosiffra för återfyllnad på konstgräsplaner som volym för plaster som kan hamna i havet, trots att forskning visar att naturlig kompaktering av materialet förklarar mer än hela volymen som fylls på varje år.

Inga spridningsvägar har påvisats och forskning visar att volymerna dagvatten från konstgräsplaner är mycket ringa och inte kan transportera granulat över långa sträckor eftersom det sjunker. Det har inte heller redovisats någon förekomst av däckgummi i de forskningsrapporter som finns att tillgå utifrån prover tagna i havsmiljön.

Mediabevakning och politiska uttalanden utifrån rapporten har utgått från ”rubrik-nivå” i innehållet och inte refererat till att även IVL, som skrivit underlaget, understryker att det är osäkert vilka mängder som verkligen når havet. Sammantaget har dock situationen försvårat granulatanvändning och större mängder har fått skickas till förbränning.

Välkomnar forskning och dialog

Svensk Däckåtervinning välkomnar forskning och dialog kring hur det återvunna materialet kan användas på ett säkert sätt och hur tekniska lösningar och anvisningar kan minimera att materialet hamnar på fel ställe. Därför samverkar SDAB bland annat med Svenska Fotbollsförbundet i dessa frågor. Hittills har användning av gummigranulat medfört 30 miljoner möjliga årliga motionstimmar i Sverige jämfört med motsvarande tid om enbart naturgräs hade använts. Det bör även påpekas att IVL år 2012 i en rapport visade att återvunnet däckgummi på konstgräsplaner har den totalt lägsta miljöpåverkan av undersökta material.

Privatimporten ökar

Privatimporten av däck via internet ökar i Sverige, liksom i andra länder och för dessa däck betalas oftast ingen återvinningsavgift. Med stor sannolikhet kommer dock däcken in i SDABs system, vilket innebär en ekonomisk belastning.

Goda exempel i grannländerna

I Finland finns en förordning specifikt för däckåtervinning, som fastställer att producenter måste tillhandahålla eller vara anslutna till ett insamlingssystem som tillhandahåller rikstäckande insamling. I Norge har Miljödirektoratet stöttat motsvarigheten till SDAB, Norsk Dekkretur, genom att förtydliga de regler som gäller producenter och importörer av däck och de sanktionsmöjligheter som finns.

Produkt istället för avfall

Återvunnet däckmaterial i Sverige är klassat som avfall, med tillhörande restriktioner i hantering och transport samt tillståndskrav för användning. Samtidigt används samma återvunna material som importerats från andra länder som produkt, eftersom de länderna godkänt materialet som just produkt.

Inom ramen för en cirkulär ekonomi bör regelverket harmoniseras så att samma regler gäller för återvunnet svenskt material som för importerat återvunnet material respektive jungfruliga alternativ.

Ny rapport från Europeiska Kemikalieinspektionen, ECHA

Nyligen publicerade den europeiska kemikalieinspektionen, ECHA, ett förslag på nya tuffare gränsvärden för ämnet PAH 8 i granulat från återvunna däck, som används i bl a konstgräsplaner. Det granulat som kommer från däck insamlade i Sverige klarar det nya gränsvärdet på 17 ppm (parts per million) PAH 8 med mycket god marginal.