Livscykelanalys för tre områden - oktober 2012

Svensk Däckåtervinning har låtit genomföra en livscykelanalys för tre olika områden där klippta däck används. Det är konsgräsplaner, ridbanor och sluttäckning av deponier. Undersökningen har utförts av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Konsgräsmattor

För testerna av konstgräsmatta har jämförelser gjorts mellan att använda uttjänta däck och nytillverkat gummimaterial. Däckgranulat i en konstgräsplan ger ett signifikant lägre utsläpp av klimatgaser än de nyproducerade materialen som jämfördes med. För andra miljökategorier, tex försurning och övergödning, är slutsatsen densamma. Grunden för dessa resultat är att man nyttiggör återvunnet material istället för att nytillverka från jungfruliga råvaror. Gränsvärdena för hur mycket miljöfarliga ämnen metaller och andra materialen får laka ut underskrids för alla undersökta material.

Ridbanor

På ridbanor används däckklippen som sviktlager i konstruktionen för att få ett mer skonsamt underlag för hästen. Resultaten visar på viss miljöpåverkan, men idag finns inga alternativ som är realistiska.

Sluttäckning av deponi

När en deponi ska sluttäckas kan man välja att göra det med antingen stenkross eller med klippta däck. När alla delar av processen är inräknade finner man att båda metoderna ger likvärdiga utsläpp av klimatgaser. Laktester som gjorts i andra sammanhang visar att väldigt små mängder utlakas och det är ingen miljömässig skillnad på de båda materialen.

Miljömässigt bra alternativ

- Efter att ha studerat de resultat vi kommit fram till kan jag inte se att däckgranulat kan vara sämre ur miljösynpunkt än alternativa material, säger Tomas Rydberg projektansvarig på IVL. De flesta metaller finns inte ens i mätbara halter, så metallaspekten är inte relevant. Den något högre halten av PAH-rester i konstgräsplaner jämfört med nytillverkat material kommer på sikt att minska än mer, eftersom PAH-oljor sedan något år inte längre används vid tillverkning av nya däck.

Ladda ner hela rapporten här.