Lättare att minska granulatspill än vad man tidigare trott

2021-02-19

Nya rapporter visar att det är lättare att minska granulatspill från konstgräsplaner än vad man tidigare trott. De nya studierna gör att den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA ser över sina rekommendationer till EU-kommissionen. Studierna visar att man kan minimera spillet till så lite som 2 gram per kvadratmeter med kostnadseffektiva begränsningsåtgärder. Detta innebär att de många fördelarna med bland annat gummi-infill kan tas tillvara utan risk för onödigt spill.

 Inom den europeiska kemikaliemyndigheten, ECHA, pågår en översyn av hur man kan minska spridningen av mikroplaster till naturen. Ett av förslagen som utretts och remitterats är ett totalförbud av att använda gummigranulat som ifyllnadsmaterial i konstgräsplaner. Gummigranulatet är populärt bland spelarna, har låg total miljö- och klimatpåverkan, kan återvinnas igen och är ekonomiskt fördelaktigt, men tidigare antaganden har uttryckt osäkerhet kring om materialet kan fås att stanna på planen.

 De nya studierna visar att en kombination av olika riskminimeringsåtgärder effektivt minskar spillet från planerna till så lite som 2 gram per kvadratmeter, vilket är under den gräns på 7 g/m2 som föreslagits av ECHA som alternativ till ett totalförbud.

Med anledning av dessa nya studier, och med hänsyn till de omfattande remissvar som inkommit, har ECHA nu tillsatt en ny översyn för att komplettera sin analys.

- Rapporternas slutsatser ligger helt i linje med vad vi från Svensk Däckåtervinning lyft fram i vårt remissvar. Begränsningsstrategin är det mest effektiva sett ut ett helhetsperspektiv. Användningen av återvunna material måste inom ramen för en cirkulär ekonomi främjas och då är det viktigt att visa på möjligheterna att hantera eventuella farhågor, säger Fredrik Ardefors, vd Svensk Däckåtervinning.

I samband med att förslaget remitterades under hösten 2020 framgick det att många idrottsförbund, i linje med Svensk Däckåtervinnings hållning, föreslår att man ska införa tvingande riskminimeringsåtgärder istället för ett totalförbud mot materialet. I ECHAs riskbedömningskommittés, RAC:s, första yttrande som lämnades i juni 2020, uttrycktes en oro för om sådana riskminimeringsåtgärder skulle räcka till. Detta då det saknas europeiska standarder och riktlinjer för hur dessa ska tillämpas. Nu har nya fakta presenterats som gör att ECHA begär att RAC ska återkomma med ett kompletterande yttrande.

Den ena rapporten som publicerats kommer från europeiska kommittén för standarder, CEN, och visar att spill kan kontrolleras genom design, konstruktion, underhåll, drift och avfallshantering. Den andra studien kommer från svenska Simon Magnusson och Josef Mácsik (EcoLoop) som konstaterar att en kombination av olika riskminimeringsåtgärder effektivt minskar spillet till mycket små mängder.

 - Vi ser positivt på att ECHA nu kompletterar sin analys utifrån faktabaserade studier, och att RAC nu får möjlighet att komplettera sitt yttrande efter att dessa nya studier tagits fram. I Sverige har vi under många år arbetat med att öka kunskapen om hur man kan minimera spillet från planerna, och det finns redan idag exempel på planer som minimerat granulatspill till omgivningen till enstaka gram per år, säger Fredrik Ardefors.

 Gummigranulatet som används som ifyllnadsmaterial tillverkas av utvalda, omhändertagna och återvunna däck. Att däck fortsatt kan återvinnas och genom återanvändning införas i ett cirkulärt system där materialets egenskaper kan bidra till folkhälsan är positivt.

 - Ur ett systemperspektiv så är det mest långsiktigt hållbara för miljön att vi skapar regelverk som gör det möjligt att cirkulera material. Ett förbud mot gummigranulat skulle få mycket negativa konsekvenser både för miljön, samhällsekonomin och folkhälsan, säger Fredrik Ardefors.