Svensk Däckåtervinnings Uppförandekod för Leverantörer

Vaxholm 2023-04-17

Ladda ner som PDF

SDAB:s målsättning är att all dess verksamhet ska bedrivas på ett ansvarsfullt och hållbart sätt i hela värdekedjan. SDAB:s leverantörer och samarbetspartners har en viktig roll genom att man representerar SDAB utåt och därför bör agera i vår anda och i enlighet med våra värderingar. I dialog med våra leverantörer och samarbetspartners för att tillsammans arbeta för att uppfylla vår målsättning ska regler och riktlinjer i följande uppförandekod iakttas. Det kan dyka upp situationer då det kan vara svårt att bedöma vad som är ett korrekt agerande, våra Leverantörer och deras anställda kan då alltid vända sig till SDAB för råd och stöd.

Allmänna skyldigheter

Leverantören ska:
 • följa tillämpliga lagar och förordningar, vilket bland annat innebär att aktivt sträva efteratt säkra att ingen ”svart arbetskraft” anlitas vare sig i den egna organisationen eler hosunderleverantör.
 • göra innehållet i denna uppförandekod tillgänglig för alla personer och företag somtillhandahåller varor eller tjänster inom den egna värdekedjan.
 • se till att kraven i denna uppförandekod uppfylls av dess egna leverantörer ochunderleverantörer och ta fullt ansvar för underleverantörens arbete.
 • visa att de följer denna uppförandekod liksom alla andra relevanta lagar och förordningar iverksamheten.
 • bemöta kunder och andra på ett trevligt och professionellt sätt och alltid varatillmötesgående eftersom service är ett ledord för SDAB.
 • kunna visa att de har alla nödvändiga tillstånd, licenser och registreringar som ärtillämpliga för deras verksamhet.

Ansvarsfull affärsverksamhet

Leverantören ska:
 • tillämpa nolltolerans mot korruption. Detta innebär att ingen anställd eller Leverantör fårlämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig förmån. Ingen anställd eller partner får heller ta emot eller begära sådan förmån eller belöning.
 • aldrig betala, acceptera eller förmedla mutor, underlättande betalningar eller s.k.kickbacks.
 • undvika aktiviteter som på ett felaktigt sätt kan påverka resultatet av affärsbeslut.
 • förhindra att intressekonfliktsituationer uppstår förleverantörer och dess anställda. Finns potentiella intressekonflikter ska dessa rapporteras till SDAB.
 • inte komma överens om prissamverkan, produktionsnivåer, marknadsdelning ellerkundtilldelning och inte dela konkurrenssensitiv information, dvs bedriva rättvis konkurrens.
 • skydda information som kan vara konfidentiell eller känslig.
 • ej lämna ut personuppgifter gällande våra kunder förutom till anställda ellersamarbetspartners som har ett legitimt affärsbehov av informationen och om så sker alltid ienlighet med tillämpliga dataskyddslagar och dataskyddsförordningar.
 • vara engagerade och delaktiga i verksamheten samt medverka till en positiva utvecklingtillsammans med SDAB.

Arbetsmiljökrav

Leverantören ska:
 • Upprätthålla en arbetsmiljö som är fri från fientligt, våldsamt, hotfullt ellerdiskriminerande beteende.
 • följa tillämpliga arbetsmiljökrav och därmed säkerställa en säker arbetsmiljö för sinaanställda och sina underleverantörer.
 • ha en utsedd arbetsmiljöansvarig inom organisationen.
 • bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, inkluderande kontroller, arbetsrutiner,arbetsplatsinspektioner, nödplaner och tillhandahållande av säkerhetsutrustning för attförhindra risker och olyckor på arbetsplatsen.
 • rapportera och undersöka alla arbetsmiljörelaterade incidenter.
 • svara för att dess personal har fått lämplig arbetsmiljöutbildning, samt bidra till attmedvetenheten om arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor ökar hos anställda ochunderleverantörerna.

Mänskliga rättigheter och arbetsrätt

Leverantören ska:
 • ge alla anställda lika möjligheter och inte diskriminera någon på grund av etnicitet, kön,funktionshinder, sexuell läggning, religiös eller politisk övertygelse eller andra sådanaegenskaper.
 • se till att fysiska, psykologiska, verbala eller sexuella trakasserier eller övergrepp motanställda inte tillåts.
 • ge anställda skriftliga kontrakt för anställning.

Skydda miljön

Leverantören ska:
 • agera för att resurser används effektivt och ha en driftskontroll bidrar till att minskanegativ miljöpåverkan.
 • arbeta förebyggande för att förhindra miljöincidenter och säkerställa enhandlingsberedskap om sådana händelser uppstår.
 • i händelse av miljööverträdelser eller klagomål kommunicera sådana till berörda parter, inklusive SDAB.
 • bistå med SDAB med data kopplade till miljöprestanda att användas som input förmiljöbedömningar, produktlivscykelbedömningar och/eller produktdeklarationer.

 


Visselblåsarfunktion

SDAB uppmuntrar Leverantörer, deras anställda och samarbetspartners att rapportera eventuella oegentligheter och missförhållanden till vår visselblåsarfunktion. Detta gör man genom att skicka mail till visslan@sdab.se. Visselblåsarfunktionen inom bolaget garanterar att all kommunikation hanteras konfidentiellt. 


 

Svensk Däckåtervinning AB

Svensk Däckåtervinning, SDAB, är däckbranschens fullgörande av kraven i förordningen om producentansvar för däck (1994:1236) och har till uppgift att organisera insamlingen och återvinningen av alla uttjänta däck i Sverige. Övervakande myndighet är Naturvårdsverket och kommunens miljökontor. SDAB ägs av Däck-, Fälg- och Tillbehörsleverantörernas Förening DFTF, dvs de stora däcktillverkarna, och Däckspecialisternas Riksförbund DRF.