Skulpturen "World at war" skapad av Blake McFarland
Skulpturen "World at war" skapad av Blake McFarland

Svensk Däckåtervinning är sedan 1994 ett icke vinstutdelande kretsloppsföretag (SVB bolag) som utifrån det lagstadgade producentansvaret för däck organiserar insamling och återvinning av uttjänta däck. Svensk Däckåtervinning ägs av DFTF, en ideell förening för företag som är leverantörer till återförsäljare av däck i Sverige; samt DRF en branschorganisation för distributionsledet och för Sveriges däck-, fälg och serviceverkstäder. 

Däckåtervinning i Sverige är ett exempel på god resurshushållning. En hushållning som tar oss närmare både de svenska miljömålen och FN:s globala hållbarhetsmål. Producentansvarsmodellen, med sitt ursprung i 1990-talets kretsloppspolitik har troligen varit det mest effektiva sättet att minska herrelösa avfallsmängder och påbörja återföringen av resurser och därmed ta samhället framåt i väntan på att återvunna råvaror får lika bra förutsättningar som de jungfruliga råvarorna.

Våra samhällen håller på att konsumera sönder vår planet. Att använda större mängder biologiska material är inte heller en hållbar lösning, då det även där sker ett överuttag idag. För att sätta stopp för det hänsynslösa resursslöseriet krävs att vi förlänger livslängden på redan uttagna material. För att åstadkomma det måste det ske en systemstrategisk förändring.

Den största effekten uppnås genom förändring av styrmedel och samverkan. Återvunnet material kan tillföra ännu mer nytta till samhället än vad det gör idag. Men för att lyckas med hållbarhet på systemnivå måste vi fokusera på resursfrågan och livscykelperspektivet. Det är dags att sluta betrakta återvunna högteknologiska material, så som däckmaterial, som avfall och istället se till materialets nyttomöjligheter. För att åstadkomma detta krävs att det införs ett nytt ramverk för information, styrmedel, värdering och prioritering. Fokus behöver helt enkelt ligga där samverkan och insatser gör störst nytta.

Svensk Däckåtervinnings uppdrag är att organisera insamlingen och återvinningen av alla uttjänta däck. I det arbetet verkar och strävar Svensk Däckåtervinning mot att materialet, utifrån ett systemperspektiv, tas till vara på och kommer till så stor nytta som möjligt i kloka tillämpningar för både människa och miljö. I det arbetet vill Svensk Däckåtervinning bidra med kunskap och nyfikenhet om återvunnet däckgummi, utveckla ett återvinningssystem som inspirerar till skapande och kreativitet och som driver utvecklingsfrågor i nya tillämpningar där materialåtervinningen ökar.

Sedan den operativa starten i januari 1995 har varje år mellan 90 och 100 procent av alla uttjänta däck samlats in. De senaste åren är insamlings- och återvinningsgraden överstigit 100 procent. Konsumenterna tar sitt miljöansvar genom att betala en återvinningsavgift vid köp av nya däck. Förordningen om producentansvar innebär att den som placerar däck på marknaden också måste ta erbjuda insamlingslösningar efter att produkterna tas ur bruk. Efterhand har liknande förordningar kommit att omfatta bilar, elektriska och elektroniska produkter, tidningar, wellpapp, kartong, metall, plast och glas. Respektive bransch har bildat materialbolag som samordnar ansvaret för insamling av de återvinningsbara materialen. Övervakande myndighet är Naturvårdsverket och kommunens miljökontor. Här kan du läsa regelverket i "Förordningen om producentansvar för däck".

Cirkulär dialog efterfrågas. Vi har påbörjat detta viktiga cirkulära arbete och uppmanar politiker, myndigheter, kommuner och andra branscher att höja ambitionerna. När allt kommer omkring har vi ju bara ett gemensamt mål och det är att se till att vi inte förbrukar mer resurser än vad vår jord klarar av. Vi vill passa på att bjuda in andra branscher till dialog. Hur arbetar ni för resurshushållning och minskad aptit på jordklot? Låt oss utbyta erfarenheter och tillsammans skapa en samlande plan och en gemensam färdriktning mot det hållbara samhället.

Ny verksamhet från 1 januari 2023 

Från 1 januari 2023 ansvarar Svensk Däckåtervinning, tillsammans med dynamiska samarbetspartners, för den operativa verksamheten av Sveriges däckåtervinning. En unik och världsledande återvinningsorganisation driftsätts i syfte att öka materialåtervinningen, skapa utrymme för nya användningsområden och höja värdet av den återvunna däckråvaran. Läs mer här! 

Styrelsen består av Lars Zacharoff (ordförande), Jacob Lamberg, Richard Andermyr, & Jonas Roupé. VD är Fredrik Ardefors

För dig som vill läsa mer
  • Lika villkor

    Lika villkor

    Svensk Däckåtervinning verkar för att alla material ska bedömas utifrån samma kriterier när de används i olika tillämpningar. Idag ställs olika krav på produkter av jungfruligt material och återvunnet. Processen att få ett material som myndigheterna stämplat som ”avfall” till att betraktas som n...

  • Ökad transparens

    Ökad transparens

    Svensk Däckåtervinning verkar för ökad transparens vid användning av material i olika tillämpningar För Svensk Däckåtervinning betyder det att:  Arbeta för spårbarhet av material, varifrån kommer det och vem har tillverkat det Forska och kommunicera kring om materialet migrerar några ämnen t...