Sprider konstgräs mikroplaster eller miljöfarliga ämnen via regn och smältvatten?

Forskning visar att försumbart små mängder granulat kan försvinna från allvädersplaner via dagvatten och större mängder via snöröjning och kläder. Det finns dock inga rapporter om att granulat hittats i havet. Men det krävs fortfarande åtgärder för att motverka spridning vilket är särskilt viktigt om allvädersplanen ligger nära en sjö eller ett vattendrag. Även om förlusterna med enkla medel går att förhindra, är många aktörer inblandade i upprättandet och skötseln av konstgräsplanerna. Därför är det bra att Naturvårdsverket förtydligat ansvaret som verksamhetsutövaren har och vad som konkret förväntas av denne ur miljöperspektiv.

När vi använder återvunna däck som fyllnadsmaterial sparar vi på jordens resurser och gör redan en stor insats för miljön. Genom att hålla granulatet på planen – utan förluster – visar vi att en cirkulär ekonomi är möjlig, och materialet kan fortsätta spara naturresurser efter sin tid på allvädersplanen.

Svenska fotbollförbundet har tagit fram instruktioner för upprättandet och underhållet av konstgräsplaner och Stockholms fotbollförbund har också tagit fram en bra skrift med åtgärdsförslag för att minska spridningen av mikroplaster. För alla osäkra verksamhetsutövare är deras dokument och utbildningar en utmärkt start.

Konstgräs