Följer du upp däckåtervinningen i din kommun?

Svensk Däckåtervinning vill återvinna så många däck som möjligt, men för att det ska lyckas krävs att förordningarna om producentansvar följs. Det innebär att alla som tillverkar, importerar eller säljer däck på̊ den svenska marknaden måste ansvara och finansiera insamling, återvinning och hantering av den förbrukade produkten på ett miljömässigt godtagbart sätt.

Så kallade ”utbytesdäck” som hanteras på verkstäder omfattas av producentansvaret för däck oavsett vilket fordon de suttit på. Dessutom omfattas nästan alla originalmonterade däck på fordon, arbetsmaskiner med mera av samma förordning. De däck som hör till fordon <3,5 ton, bland annat personbilar, och som följer med fordonet till skrotning, omfattas dock av producentansvaret för bilen (ELV) enligt nuvarande praxis.

För kommuner finns flera viktiga roller att fylla för att kretsloppet ska kunna fungera. Först och främst handlar det om tillsynsansvaret. Uttjänta däck kan kostnadsfritt lämnas in på verkstäder och kommunen har en viktig roll att följa upp att verkstäderna är anslutna till producentansvarssystemet – det är kostnadsfritt att lämna upp till åtta däck per privatperson.

Alla som importerar och säljer däck i kommunen måste vara anslutna till producentansvarssystemet, något som också måste kontrolleras. Det är också viktigt att kommunen följer upp att bildemonterare tar hand och rapporterar om däckåtervinningen som är kopplad till producentansvaret för bilar och bilskrotningsförordningen då dessa däck är kraftigt underrapporterade till Naturvårdsverket.

Kommunen har även en informationsskyldighet gentemot sina invånare när det gäller alla typer av avfallsströmmar. På hemsidan ska det enkelt gå att hitta att man kan lämna sina in uttjänta däck till verkstäder anslutna till Svensk Däckåtervinning samt om det finns däckmottagning på återvinningscentraler. Just kommunala återvinningscentraler behöver ett avtal med Svensk Däckåtervinning och man får inte ta emot däck från näringsidkare utan särskild överenskommelse. Svensk Däckåtervinning tar endast emot däck utan fälg. Påpeka gärna att det ska vara kostnadsfritt att lämna in däcken så länge som de är utan fälg, rena från större föroreningar och inte är skrotbilsdäck.

Kommuner har ett mycket viktig uppdrag att överse att systemet fungerar som det ska. Det är ett arbete som gör att fler uttjänta däck kommer in i återvinningssystemet vilket alla i förlängningen tjänar på.

För närvarande pågår en översyn av gällande producentansvarsförordning och i samband med revisionen hoppas vi på att vi tillsammans med landets kommuner kan öka ambitionen för däckåtervinning i landet. Är du osäker på vad som gäller idag kan du kontakta oss eller Naturvårdsverket, som har tillsynsledningsansvar.