Missuppfattningar om däckmaterial på konstgräsplaner

2017-06-02

Moderna konstgräsplaner byggs med metoder som innebär att fyllnadsmaterialet, ofta korn av återvunnet däckgummi, inte ska spridas i omgivningen. Det säger Svensk Däckåtervinning AB med anledning av Naturvårdsverkets rapport där allvädersplaner pekas ut som en betydande källa till mikroplaster.

– Det är bra att frågan lyfts, eftersom mikroplaster i naturen är ett problem som måste åtgärdas. Men i dag finns fullgoda sätt att se till att fyllnadsmaterial från allvädersplaner inte sprids. Nu måste planägare och andra aktörer arbeta tillsammans för att se till att planerna sköts på rätt sätt, så att fler kan idrotta, säger Fredrik Ardefors, vd för Svensk Däckåtervinning.

Uppgifterna om allvädersplaner som en källa till mikroplast kommer från en rapport från konsultbolaget IVL. Kartläggningen har utgått från hur mycket fyllnadsmaterial leverantörerna anser att planerna behöver fyllas på med. Utifrån det görs antaganden om att gummikornen sprids till omgivningen, men inga mätningar som visar på detta har gjorts.

– Naturvårdsverkets rapport konstaterar att det saknas siffror som visar om något fyllnadsmaterial lämnar planerna. Verket pekar samtidigt på att kunskapen om hur man bygger och sköter planer för att minska risken för spridning måste nå så många som möjligt, och det håller vi helt med om, säger Fredrik Ardefors.

Svenska Fotbollförbundet har uppdaterade rekommendationer för hur allvädersplaner ska anläggas och underhållas. En av de viktigaste riktlinjerna är att planen ska ha ytor vid sidan där bortplogad snö samlas upp. När snön har smält läggs gummigranulat som följt med snömassorna tillbaka på planen. Dagvattenbrunnar ska ha filter för att hindra fyllnadsmaterial och annat skräp att nå dagvattensystemen. Naturvårdsverket skriver också i sin rapport att relativt enkla åtgärder kan vidtas.

– Allvädersplaner möjliggör betydligt fler speltimmar än naturgräsplaner, vilket är mycket viktigt för folkhälsan i vår stillasittande tid. Det vore synd om farhågorna kring mikroplast gör att kommunerna bygger färre planer, trots att kunskapen för att hantera spridningsrisken finns, säger Fredrik Ardefors.

Den som säljer däck i Sverige måste ta ansvar för att de återvinns på ett säkert sätt, så kallat producentansvar. Svensk Däckåtervinning, som inte är vinstdrivande, sköter insamlingen åt alla anslutna företag med hjälp av entreprenören Ragn-Sells. Syftet är att främja en cirkulär ekonomi och spara på jordens resurser genom att återanvända däckmaterial.

 

Fakta:

Så undviker man att fyllnadsmaterial sprids från konstgräsplaner

 1. Planera för ytor runt planen. Se till att det finns ytor runt planen, gärna asfalterade, där snö som plogas bort från planen kan läggas. När snön har smält läggs gummigranulatet tillbaka på planen igen.

 2. Sätt filter i brunnar. Dagvattenbrunnar bör ha filter för att fånga upp granulat som kommit ner i dräneringssystemet. Filter kan även placeras ut i duschrum.

 3. Bind ihop ledningar till ett slutet vattensystem. Dränerande och ytavvattnande ledningar bör bindas ihop till ett slutet system som leds till en brunn. Kvaliteten på dagvattnet bör även kontrolleras innan det leds vidare.

 4. Få spelarna att borsta av sig på planen. Placera ut skyltar som uppmanar spelarna att borsta av sig granulatet innan de kliver av planen, eller anlägg ytor där spelarna kan borsta av sig.

 

Däckåtervinning

 • Uttjänta däck samlas in för återvinning av Svensk Däckåtervinning AB med hjälp av entreprenören Ragn-Sells.

 • De olika materialen i ett däck efterfrågas till olika användning. Däckgummi används på nya sätt, vilket minskar behovet av nyproducerat gummi. Stål från däcken smälts ned och används igen i den vanliga stålindustrin.

 • Lagen om producentansvar innebär att alla som tillverkar, säljer eller importerar däck måste se till att de återvinns på ett ansvarsfullt sätt.

 • Det är förbjudet att lägga däck på soptippar inom EU.

 

Hälsa och miljö

 • EU:s kemikaliemyndighet ECHA har utrett hälsoaspekterna kring återvunnet däckgummi på allvädersplaner. I rapporten, som kom i februari 2017, slår ECHA fast att materialet inte medför några hälsorisker för spelare eller planskötare.

 • Det är viktigt att bygga och sköta allvädersplaner på rätt sätt, för att förhindra att fyllnadsmaterial sprids utanför planerna. Svenska Fotbollsförbundet har enkla och tydliga instruktioner för detta.

 • Planer bör ha sidoytor där snö kan förvaras efter snöröjning. Gummikorn som följer med snön samlas sedan upp och läggs tillbaka på planen igen.

 • Det finns inga praktiska forskningsstudier som pekar på att allvädersplaner skulle vara en betydande källa till spridning av plast i vattendrag.

 

Så lämnar du dina däck till återvinning

 • När dina däck är utslitna ska de enligt lagen lämnas till återvinning.

 • Däckverkstäder, kommunala återvinningscentraler och andra uppsamlingsställen som är anslutna till Svensk Däckåtervinning tar emot upp till åtta däck från privatpersoner utan förbokning och utan att det kostar dig något.

 • Du måste själv sära på däcken och fälgarna. Om du vill lämna hela hjul går det ofta bra, men då får verkstaden ta betalt för arbetet med att montera av däcken.

 

Bilder och bilagor

Naturvårdsverkets rapport