SDAB välkomnar Naturvårdsverkets vägledning för konstgräsplaner

2018-03-09

Naturvårdsverket kom den 2 mars 2018 med sin Vägledning för konstgräsplaner där de förtydligar ansvarsläget för konstgräsplaner och ger rekommendationen till verksamhetsutövare att de tar fram en plan för att minska miljöpåverkan från anläggningen.

Åtgärder krävs fortfarande på många planer för att motverka spridning av granulat. Även om förlusterna med enkla medel går att förhindra, är många aktörer inblandade i upprättandet och skötseln av konstgräsplanerna. Brister i kunskap eller ansvarstagande är svårt att helt undvika, särskiljt om det är oklart vem som egentligen bär ansvaret för helheten. Därför är det bra att Naturvårdsverket förtydligat ansvaret som verksamhetsutövaren har och vad som konkret förväntas av denne ur miljöperspektiv.

Det är viktigt av flera skäl att planerna sköts på rätt sätt.
  1. Konstgräsplaner utomhus är troligen ett av de allra resurseffektivaste sätt som våra urbana samhällen har att främja motion och folkhälsa på. Konstgräset flerdubblar speltiden per plan och gör fotbollen mer lättillgänglig.

  2. Sköts planerna rätt kan svinn av granulat undvikas. Det innebär stora vinster för miljön. Granulat från återvunna däck spar på klimat, och minskar trycket av odlingsbar mark och är ett strålande exempel på cirkulär ekonomi, där tekniska material cirkuleras och minskar behovet av nya råvaru-uttag till förmån för biologisk mångfald mm.

  3. Men sköts planerna illa kan mikroplaster läcka till mark i närheten och kanske till och med följa med dräneringsvattnet ut till intilliggande vattendrag. Väl spridd är den extremt svår att återta. Plast har inte i naturen att göra, även om mängden är liten.

Svenska fotbollsförbundet har tagit fram rekommendationer och utbildningar för upprättandet och underhållet av konstgräsplaner och är en drivande kraft för att få planägare över hela landet att sköta – och anlägga sina planer på ett bra sätt. För alla osäkra verksamhetsutövare är deras dokument och utbildningar (se Bilder och bilagor nedan) en utmärkt start. Då kan de både främja folkhälsa och en cirkulär ekonomi där vi slutat slösa på jordens resurser.

Bilder och bilagor

Naturvårdsverkets vägledning

Svenska fotbollsförbundets vägledning - anläggning av konstgräsplaner

Svensk Däckåtervinnings svar till Naturvårdsverkets angående Resurshushållning