Studier & Rapporter

Länkar

EcoLoop driver, leder och medverkar i utvecklingsprocesser i området mellan forskning och praktisk tillämpning samt tillhandahåller strategisk rådgivning av innovativa lösningar för ett resurseffektivt samhällsbyggande.

EcoRub tillhandahåller och utvecklar material och produkter av återvunnet gummi.

Enviro utvecklar, bygger och driver industrianläggningar för materialåtervinning från End of Life Tyres (ELT).

JAP Entreprenad är specialiserade på enskilda avlopp och VA-utredningar, samt bl.a markprov, vattenprov/-analys, avloppsprojektering, MKA/MKB och installation av anläggningar.

Naturvårdsverket är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av den svenska regeringen med miljöfrågor inom Sverige, inom EU och internationellt.

Statens väg-och transportforskningsinstitut (VTI) är ett forskningsinstitut inom transportsektorn. VTI bedriver huvudsakligen forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter och för att öka kunskapen om transportsektorn.

RISE är ett svenskt statligt forskningsinstitut som ägnar sig åt industriforskning och innovation och samverkar med universitet, näringslivs och samhälle för innovationsutveckling och hållbar tillväxt.

Trafikverket är en svensk statlig förvaltningsmyndighet som ansvarar för att underhålla och rusta upp Sveriges järnväg, vägar och färjeförbindelser samt kontinuerligt utveckla infrastrukturen genom innovativa lösningar.

Tillbaka