Forskningsportal

Återvunnet däckgummi är ett genomforskat material, med forskningsrapporter och artiklar av stor bredd. Under en längre tid har det därför vuxit fram ett behov av en tillgänglig central databas som samlar rapporter och artiklar om materialet, på en och samma plats. Svensk Däckåtervinning har med stöd från flertal internationella däckåtervinningsorganisationer tagit initiativ till att implementera och realisera världens första forskningsportal för återvunnet däckgummi. 

Forskningsportal om återvunnet däckgummi 

Forskningsportalen End-of-Life Tyre Research Portal, ELTRP, är en samhällsunderstödjande plattform med syfte att möjliggöra åtkomst av forskning om återvunnet däckgummi, som ska kunna refereras till av såväl innovatörer och entreprenörer som myndigheter, kommuner och lagstiftare. Med ELTRP som stöd möjliggörs användningen av det återvunna materialet på ett tryggt och säkert sätt för människa och miljö utifrån de egenskaper som finns i materialet.

Till portalen 

 

Länkar

EcoLoop driver, leder och medverkar i utvecklingsprocesser i området mellan forskning och praktisk tillämpning samt tillhandahåller strategisk rådgivning av innovativa lösningar för ett resurseffektivt samhällsbyggande.

EcoRub tillhandahåller och utvecklar material och produkter av återvunnet gummi.

Enviro utvecklar, bygger och driver industrianläggningar för materialåtervinning från End of Life Tyres (ELT).

Naturvårdsverket är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av den svenska regeringen med miljöfrågor inom Sverige, inom EU och internationellt.

Statens väg-och transportforskningsinstitut (VTI) är ett forskningsinstitut inom transportsektorn. VTI bedriver huvudsakligen forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter och för att öka kunskapen om transportsektorn.

RISE är ett svenskt statligt forskningsinstitut som ägnar sig åt industriforskning och innovation och samverkar med universitet, näringslivs och samhälle för innovationsutveckling och hållbar tillväxt.

Trafikverket är en svensk statlig förvaltningsmyndighet som ansvarar för att underhålla och rusta upp Sveriges järnväg, vägar och färjeförbindelser samt kontinuerligt utveckla infrastrukturen genom innovativa lösningar.