Gummiasfalt

En av de största internationella (USA, Spanien, Portugal, Italien m fl) användningarna för däckgranulat återfinns i asfalt. Genom att tillsätta däckgummi i asfaltsblandningarna kan flera egenskaper i asfalten förbättras, t ex bullernivå, dränerande förmåga, minskad sprickbildning, ökad lasttålighet och minskad spårbildning, möjlighet att lägga tunnare lager mm.

Det finns dock fortfarande ett flertal utmaningar innan gummiasfalten kan ta över som standardprodukt inom vägbeläggningar. Dels krävs ofta speciell läggningsutrustning vilket fördyrar och dessutom behöver granulatet förbehandlas innan det blandas i asfalten. Det finns också många olika typer av asfalt, bitumen och stensorter och det gäller att kunna anpassa asfalten efter exakta behov och att konkurrera med polymermodifierade bitumen.

Det är också en fråga om ansvarsfördelning för en ny typ av asfalt; däckåtervinnaren vill normalt inte ta ansvar för asfalt, förbehandlaren vare sig för ingående råvara eller färdiglagd asfalt och asfaltläggaren inte för funktion med inblandning av ett nytt recept.

De tidigare kunskapsluckor som funnits håller dock på att täppas igen och de marknadslåsningar som präglat gummiasfalten på att lösas upp. I ett första steg marknadsförs nu fallvänlig gummiasfalt till gång- och cykelbanor, en tillämpning där gummits unika egenskaper ger tydliga fördelar. Flera asfaltstyper är under utveckling.